QB288 240W Quantum board tataki e mama LM301B

Ngaahi Fōtungá:
1. Ppfd maʻolunga mo manakoa QB288 faʻahinga ʻo e taki ʻoku tupu ai e mama
2. ʻUluaki Samsung LM301B + Osram 660nm tataki e ngaahi pinati
3. 1-10V 10%-100% Hafoni ne hafoni ne taki ʻe meanwell ʻa e fakaʻuli
4. Sipinga falalaʻanga ʻita, 10MM matolu ʻuliʻuli heatsink
5. 3 maluʻi taʻu ʻe taki ʻi he palakipoe, 5 taʻu ki meanwell fakaʻuli

Talateu ʻo e koloa

ʻOku manakoa ʻaupito ʻa e maama ko ʻeni ʻi he maketi, QB288 240W Quantum poate naʻa ne taki ʻa e mama ʻaki ha ngaahi ʻulungaanga makehe lahi, maʻamaʻa, ʻoku faingofua hono fokotuʻu, tuʻunga lelei maʻolunga, naʻe toe ui foki ia ko e maama fakaili ʻa e fale fakailiʻanga ʻaongá pe to ha maama. Ko e fakavaʻe ko e fono ʻo natula mo e tefitoʻi moʻoni photosynthesis, ke fakaʻaongaʻi ʻa e maama ʻoku lele lelei ko ʻeni ke fakaloloa ʻene moʻui, fakaʻaiʻai e tupulakí, mo fakaleleiʻi ʻa e tuʻunga lelei ʻo e fuaʻiʻakau mo e vesitapolo. Talu mei hono tataki ʻe he 240W Quantum palakipoe ha tuʻunga wavelength lahi, te ke lava ʻo liliu ʻa e malohi ʻo e mama ke feʻunga mo e ngaahi fie maʻu kehekehe mo e tupulaki mei he 430nm-700nm.

ʻOku ʻikai ngata pe ʻi hono poupouʻi mo fakatonutonu ʻe he meʻa ni ʻa e fruiting mo e moʻuʻua ka ʻoku ne toe uesia foki ʻa e potupotutatau mo e maʻolunga ʻo e fuʻu ʻakau. Ko ha meʻa fakaofo ʻe taha fekauʻaki mo e maama ko ʻeni ko ʻene malava ko ia ke siʻisiʻi ange ʻa e feituʻu ʻoku ʻataa pea fakatupu ha vela siʻisiʻi, fakaʻata ʻa e ngaahi founga tauhi fakavahaʻa-taʻu.

Fakataha mo ʻetau ngaahi founga feimeʻatokoni fakapalofesinale, Naʻa mau fakaʻaongaʻi ʻa e Samsung LM301B., Naʻe taki ʻe Samsung 660nm kulokula ʻa e ngaahi pinati mo meanwell taki ʻa e fakaʻuli ki he poate quantum ko ʻeni, Ko e malohi ko 240w mo PPF ko 1200umol/s , ʻa ia ʻoku ne ʻomi grower ha ngaahi faingamalie makehe ki ha ngoue pau ʻoku fie maʻu ki ai ha mataʻi mataʻi tohi maʻolunga flux, te ne lava ʻo fetongi ʻa e founga tukufakaholo ʻo e mama.

ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e maama kakato ʻi he tupu ʻa e teniti, feituʻu ʻoku tupu ai, tupu ʻi ha loki mohe, fale fakailiʻanga ʻao, ngoue ʻi ʻolunga, hydroponics, aquaponics, ngoue ʻi fale mo ha ngaahi feituʻu lahi ange ki ha ngaahi fuʻu ʻakau kehekehe. ʻOku hanga ʻe he faʻahinga ʻo e IP65 ʻo ʻai ke tupu ʻa e maama ko ʻeni ʻo feʻunga mo ha ʻatakai ʻoku lahi ange hono to, tautautefito ki hydroponic tauhi, tauhi ʻo e fale fakailiʻanga ʻakau, ngaahi ngaue ki hono tauhi fakakomesiale, etc.

Ngaahi fotunga ʻo e koloa

Fika ʻo e Mode

MK-QB288X2-240W

Tuʻunga

Tuʻunga kakato(400NM-730nm)

Maʻuʻanga Maama

Samsung lm301B + Epistar 3030 660NM

Fua ʻo e naunau fakamanatu

660X195X50mm

Light Output PPFD

1200 umol/m2s (30cm)

Malohi

240W

Input Voltage

AC100-240V

Output lolotonga

240mA

Pf

>0.99

Taumuʻa maʻolunga

15-60CM

Vave ʻo e ʻikai ke vai

IP65

ʻANALAISO(30CM)

253W/M2

Veg anga hono fakamafola

6fute ʻe x6

Anga e matalaʻi ʻakau

5fute ʻe x5

TATAKI e lahi

32p-kulokula + 552p3500K LM301B

Fakaʻuli

Naʻe taki ʻe meanwell mamaʻo ʻa e fakaʻuli

Hafoni ne kamata

1-10V 10%-100% Hafoni ne kamata

Maluʻi

3ngaahi taʻu

Taimi ʻo e moʻui

>54, 000houa

Lipooti ki hono siviʻi

Ki Muʻa
Hoko Atu

Vitiō

Huluʻi e Vitioó
Scroll ki ʻolunga

Talanoa ki ha taukei