100Naʻe taki ʻe W Quantum palakipoe ʻa e maama tupu

Konga ki he Koloá

1. 100W Quantum Board LED Grow Light beads use Samsung lamp beads and Osram lamp beads, mo e lavameʻa ʻo e maama māʻolungá, moʻui lōloá.
2. ʻOku adopts ʻe he malohi ʻo e koloa ha palani kuo langa, fotunga faingofua, fola faingofua hono folá, maluʻi maʻolunga, mo e ala falalaʻanga. ʻOku fonu ʻa e koloa ʻi he voltage input, ʻe lava pe ke feʻunga mo e input voltage AC100~240V/50-60HZ ngaahi fonua pe ngaahi feituʻu ke fakaʻaongaʻi
3. Palani fakaʻofoʻofa mo faingofua, ʻātakai fakavalevale, ʻikai ngata pe ʻi he ola lelei ʻo e mama ka te ne lava foki ʻo ʻoange ki he kakai ha ongo fakaʻofoʻofa.

Fua: 300X300MM / 340x195MM

Talateu ʻo e koloa

Fakatatau ki he sivi ʻo e tohi kolé, 100W Quantum poate naʻe taki ʻe he tupu ʻa e mama ʻoku feʻunga ʻaupito ia mo e tupulaki, fakaʻofoʻofa mo e fua ʻo e ʻakaú. Ngaahi matalaʻiʻakau ʻi he fale, koeʻuhi ko e siʻisiʻi ʻa e maama fakanatula ʻe tupulaki ia ʻi he taimi pea toe kovi ange pea toe kovi ange, pea ʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e fuʻu ʻakau ʻoku fie maʻu ki ai e tuʻunga (tuʻunga lelei hono fakatahaʻi ʻo e mām) TAKI ʻa e maama ʻo e mama, ʻikai ngata pē ʻi heʻene lava ʻo fakaʻaiʻai ʻene tupulakí, ka te ne toe lava foki ʻo fakaloloa ʻa e vahaʻataimi matalaʻiʻakaú, fakaleleiʻi e tuʻunga lelei ʻo e matalaʻiʻakaú.

Naʻe tataki ʻe hono fakaʻaongaʻi ʻo 100W Quantum poate ʻa e tupu ʻa e maʻuʻanga maama ki he ngoue ʻi greenhouses, fale fakailiʻanga ʻakau mo e ngaahi fale kehe, ʻi he tafaʻaki ʻe taha, te ne lava ʻo fakaleleiʻi ʻa e drawback ʻoku fakaiku ʻa e siʻisiʻi ʻa e huelo ʻo e laʻaa ki he holoa ʻa e vesitapolo hange ko e temata mo e cucumbers ʻi greenhouses, ʻi he tafaʻaki ʻe taha, te ne lava ʻo ngaohi ʻa e vesitapolo fuaʻiʻakau ʻo e faʻahitaʻu momoko ʻi greenhouses haʻu ki he maketi kimuʻa pea hili ʻa e katoanga faʻahitaʻu failau, koeʻuhi ke aʻusia ʻa e taumuʻa ʻo hono tanumaki ʻo e faʻahitaʻu.

ʻI heʻene hoko ko ha maama fakalahi ki he laú, ʻe lava ʻe ha faʻahinga taimi pe mei he 5ki he 23pm ʻo fakaleleiʻi ʻa e mama pea lava ke ne ʻoatu ʻa e taimi maama lelei. Tatau ai pe pe ʻi he ngaahi ʻaho laʻalaʻa, ngaahi ʻaho ʻaoʻaofia, ngaahi ʻaho ʻuhoʻuha, lava ke fakalahi lelei mo puleʻi fakasaienisi ʻa e maama ʻoku fie maʻu ʻe he fuʻu ʻakaú, kehe pē ke ke taukei ʻi he māmá ke fakalahi atu ki he koloa mo e tekinolosia ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e koloá. ʻI he fale fakakemi ʻo e fale fakailiʻanga ʻakau pe fale fakakemi, te ne lava ʻo fetongi kakato ʻa e maama fakanatula ke fakapapauʻi ʻoku tupu ʻa e fuʻu ʻakau moʻui lelei mo tuʻuaki ʻa e tupu lelei ange ʻa e ʻakau.

Ngaahi fotunga ʻo e koloa

Fika ʻo e Mode

MK-100W-340x195MM-LM301B + 660nm

Tuʻunga

Tuʻunga kakato(400NM-730nm)

Maʻuʻanga Maama

Samsung lm301B + Osram 660nm

Fua ʻo e naunau fakamanatu

340x195mm

Light Output PPFD

875 umol/m2s

Malohi

100W

Input Voltage

AC100-277V

Output lolotonga

985mA

Pf

>0.9

Taumuʻa maʻolunga

15-60CM

Vave ʻo e ʻikai ke vai

IP65

ʻANALAISO(30CM)

185W/M2

Veg fakamatala

3x3feet

Fakamafola matalaʻiʻakau

2x2feet

Fakaʻuli

Isolated Meanwell led driver XLG-100-H-AB

Hafoni ne kamata

1-10V 10%-100% Hafoni ne kamata

Maluʻi

3ngaahi taʻu

Taimi ʻo e moʻui

>54, 000houa

Ngaahi Founga Fakaʻaongaʻí

Hili hono siviʻi ʻo e tohi kolé, Tataki quantum palakipoe ʻoku feʻunga ʻaupito ia mo e tupu ʻa e ʻakau, fakaʻofoʻofa mo fua. Lea fakalūkufuá, ʻoku faʻa tupu mamalie ange ʻa e ʻakau ʻi fale koeʻuhi ko e siʻisiʻi ʻa e maama fakanatula. Ka ʻi he taimi ʻoku fakaʻaongaʻi ai ʻa e maama ke maʻu ai ʻa e tuʻunga ʻoku fie maʻu (tuʻunga lelei hono fakatahaʻi ʻo e mām) ki he ʻakaú, ʻikai ngata pē ʻi heʻenau lava ʻo paotoloaki ʻenau tupulakí, kae fakalōloaʻi honau vahaʻataimi matalaʻiʻakaú pea fakaleleiʻi e tuʻunga lelei ʻo e matalaʻiʻakaú. Kapau te tau popularize hono fakaʻaongaʻi ʻo 100W Quantum poate naʻa ne tataki ʻa e tupu ʻa e maʻuʻanga maama ʻi greenhouses mo e ngaahi fale ngaohiʻanga ngoue kehe, ʻikai ngata pe ʻi heʻetau lava ʻo fakaleleiʻi ʻa e ʻahiʻahiʻi ʻo e vesitapolo fale fakailiʻanga ʻakau, ko e meʻa ki he ʻikai feʻunga e huelo ʻo e laʻaa ʻi he faʻahitaʻu momoko, ka ke ngaohi foki ʻa e vesitapolo mo e fuaʻi ʻakau ke aʻu vave ki he maketi ʻo e faʻahitaʻu momoko ke nofoʻi ʻa e fuʻu maketi fakaʻaliʻali lahi, ke maʻu ha tupu mei hono tanumaki ʻo e faʻahitaʻu mālōloó.

Lipooti ki hono siviʻi

Ki Muʻa
Hoko Atu

Vitiō

Huluʻi e Vitioó
Scroll ki ʻolunga

Talanoa ki ha taukei